Susține activitatea noastră prin sponsorizare

Îți vom promova imaginea într-un mod profesionist pe websiteul clubului, pe paginile de socializare ale acestuia, pe motocicleta de concurs, pe casca și costumul pilotului nostru. pe materialele publicitare care însoțesc echipa la competiții. Pe lângă faptul că susții activitatea noastră sportivă, situația sponsorului, din punct de vedere fiscal, este următoarea:

Sponsorizarea este actul juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susținerea unor activități fără scop lucrativ desfășurate de către una dintre părți, denumită beneficiarul sponsorizării.

Începând cu 01 aprilie 2018, pe lângă deducerile la plata impozitului pe profit a fost introdusă o facilitate și în cazul plătitorilor de impozit pe veniturile microintreprinderilor care efectuează sponsorizări.

În cazul plătitorilor de impozit pe profit care efectuează sponsorizări potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare, cheltuielile efectuate sunt nedeductibile, însa sumele aferente se scad din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele: valoarea calculată prin aplicarea a 0,5% la cifra de afaceri; valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.

Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

În cazul plătitorilor de impozit pe veniturile microintreprinderilor, începând cu 01 aprilie 2018, entitățile care efectuează sponsorizări potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările și completările ulterioare, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel putin un serviciu social licențiat, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microintreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.

Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat se reportează in trimestrele următoare, pe o perioada de 28 de trimestre consecutive. Scăderea acestor sume din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat, în următoarele 28 de trimestre consecutive, se efectuează în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe veniturile microintreprinderilor.

Astfel, dacă în cazul plătitorilor de impozit pe profit se pot deduce, în limitele prevazute, sumele acordate în cadrul contractelor de sponsorizare către orice persoană ce poate fi beneficiar al sponsorizării conform Legii 32/1994, în cazul entităților ce datorează impozit pe veniturile microintreprinderilor, entitățile pot deduce doar sponsorizările efectuate pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel putin un serviciu social licențiat.

Facilitățile prevazute de Codul fiscal se aplică doar dacă sponsorizările sunt efectuate în conformitate cu prevederile Legii 32/1994. Potrivit acesteia, poate fi beneficiar al sponsorizării:

a) orice persoană juridică fără scop lucrativ, care desfășoară în România sau urmează să desfășoare o activitate în domeniile: cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific – cercetare fundamentală și aplicată, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protecției drepturilor omului, medico-sanitar, de asistență și servicii sociale, de protecția mediului, social și comunitar, de reprezentare a asociațiilor profesionale, precum și de întreținere, restaurare, conservare și punere în valoare a monumentelor istorice;

b) instituțiile și autoritățile publice, inclusiv organele de specialitate ale administrației publice, pentru activitățile prevazute la lit. a);

c) de asemenea, pot fi sponsorizate, în condițiile prezentei legi, emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum și cărți ori publicații din domeniile definite la lit. a);

d) orice persoană fizică cu domiciliul în România a cărei activitate în unul dintre domeniile prevazute la lit. a) este recunoscuta de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de către o instituție publică ce activează în domeniul pentru care se solicită sponsorizarea.

Contractul de sponsorizare se încheie în formă scrisă, cu specificarea obiectului, valorii și duratei sponsorizării, precum și a drepturilor și obligațiilor părților.